Weloverwogen toestemmingsformulier

Dit weloverwogen toestemmingsformulier licht het doel toe van de dataverzameling, hoe uw persoonlijke data zullen verwerkt worden en definiëren uw rechten.

Doel van de persoonlijke dataverwerking

Om het hoofddoel van het MoTiV-project te bereiken, heeft het consortium relevante data nodig van reizigers om de kwaliteit van reistijd voor elk individu te kunnen analyseren, meer dan enkel het economische aspect (besparen van tijd en geld), in het licht van sleutelfactoren (zoals beweegredenen, voorkeuren en gedrag die gelinkt worden aan het bredere concept van algemeen individueel welzijn.

Soort verzamelde data

De data die zullen worden verzameld behelsen mobiliteits-gerelateerde data en activiteits- en gedragsdata.

Data die input van de gebruiker zullen vergen bij het begin van de datavezameling (namelijk bij de aanmaak van het gebruikersprofiel):

 • Socio-demographische informatie,
 • Reis- attitudes en voorkeuren;
 • Email contact informatie.

Mobiliteits-gerelateerde data die automatisch wordt verzameld (kan verbeterd en gevalideerd worden door de gebruiker):

 • Geographische informatie (e.g., locatie van de gebruiker, route tracking);
 • Reistijd en afstand;
 • vervoersmodus.

Activiteitsgerelateerde data die input van de gebruiker vereist:

 • Doel van de trip;
 • Vragen over reisplanning;
 • reis-ervaring (bvb. stemming, gepercipieerde kwaliteit van de reistijd);
 • Activiteiten uitgevoerd tijdens de reis, overstaplocaties inbegrepen;
 • Gebruikerstevredenheid over mohiliteitsdiensten en infrastructuur.

Verwerking en opslag van uw Data

Uw data zal worden opgeslagen in de geëncripteerde database van projectpartner INESC ID, die zich in Portugal bevindt (Europese lidstaat). Enkel het MoTiV research team zal toegang hebben tot deze data. Zelfs bij de projectpartners, zal toegang tot de data enkel worden verleend aan degenen voor wie deze toegang strikt noodzakelijk is. Al het andere personeel zal enkel de ge-anonimiseerde data kunnen zien (dat wil zeggen, zonder dat de deelnemers kunnen geïdentificeerd worden).

Na de verwerking, op het eind van het project in april 2020, zullen jouw persoonlijke data wàrden geanonimiseerd en enkel data die niet kunnen gebruikt worden om deelnemers te identificeren zullen worden gebruikt en gepubliceerd in de Open Dataset van mobiliteits/gedragsdata. Geanonimiseerde verwerkte data zouden het project kunnen overleven, omdat ze deel zullen worden van de Open Dataset en verschillede publicaties en andere verspreidingsactiviteiten.

 Uw data zal niet worden verzonden of verkocht aan derden. De enige reden waarom uw data worden opgeslagen is voor onderzoek. Uw data zal niet verzonden worden naar landen buiten de Europese Unie (met uitzondering van Zwitserland dat verbonden is met het project door Horizon 2020, en dat adequate persoonlijke databescherming voorziet in regel met de EC-beslissing).

Uw rechten

Deelname aan de dataverzameling is altijd vrijwillig. U heeft het recht om uw toestemming en deelname op elk moment stop te zetten zoals bepaald door GDPR artikel 6(1) en Artikel 9(2) zonder enige gevolgen. Uw deelname kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar de INESC ID Ethics and Data Protection Manager, met de nationale Ethics and Data Protection Manager in kopie. In dat geval zullen de verzamelde data niet worden gebruikt voor MoTiV en gewist worden, tenzij u akkoord bent dat uw persoonlijke data mogen worden gebruikt na grondig te zij geanonimiseerd. Deze procedure is beschreven in het Privacybeleid van de MoTiV App.

Verder heeft u het recht op toegang, aanpassing, wissen, beperken van verwerking en data portability en het recht op bezwaar, zoals bepaald in GDPR Artikel 15 -22. In de praktijk kan u deze rechten laten gelden door een verzoek per mail naar de INESC ID Ethics and Data Protection Manager, met de nationale Ethics and Data Protection Manager in kopie om, indien nodig, uw rechten te laten gelden zoals bepaald in Artikel 57(e) GDPR.

Als u vragen of bezwaren heeft, contacteer de Ethics and Data Protection Manager in uw land, de Ethical Advisor of de Data Protection Officer. Hun contactgegevens kan je vinden op de MoTiV website, de Woorti app en onderaan dit document.

Supervisie

Het MoTiV project heeft een Data Protection Officer en een onafhankelijke Ethical Advisor aangeduid voor het Project.

Omdat de dataverzameling in verschilende Europese landen gebeurt, heeft elke partner en Linked Third Party een Ethics and Data Protection Manager aangeduid om u van uw rechten te verzekeren en om elke mogelijke ethische kwesties te monitoren en op te lossen. De Ethics and Data Protection Manager in uw land zal snel al uw vragen beantwoorden, in uw taal, betreffende databescherming en ethische vragen die mogelijks zouden rijzen in het MoTiV project.

Contactinformatie vindt u in het Woorti Privacybeleid.

Gegevenslek

In het geval van een gegevenslek, is er een procedure voorzien om elk veiligheidsincident te evalueren en op te lossen, inbegrepen het inschatten van de risico's van het incident voor uw rechten en vrijheden. Elk veiligheidsincident dat een hoog risico zou kunnen vormen zal worden gerapporteerd aan de Data Protection Officer. Hij/zij zal alle nodige stappen ondernemen om negatieve gevolgen tot een minimum te beperken. U zal onmiddellijk een melding lrijgen van de aard van het datalek, de verloren informatie en de ondernomen acties.

Gebruik van gebruiksersdata

De gegenereerde data binnen deze dataverzameling zullen enkel coor MoTiV-gerelateerde activiteiten worden gebruikt. Hierbij is inbegrepen het verwerken voor onderzoeksdoeleinden en verspreidingsactiviteiten (zoals presentaties, conferenties, wetenschappelijke publicaties, technische of beleidsrapporten). Uw data zullen onder geen enkele omstandigheid worden verkocht aan derden, noch samengevoegd of vergeleken met andere datasets (e.g. Facebook, Instagram).

Verspreiding van de resultaten

De verzamelde data zullen enkel voor onderzoeksdoeleinden worden aangewend. Alle gepubliceerde data (inbegrepen de open dataset voor verdere onderzoeksactiviteiten, publicaties e.a.) zullen grondig worden geanonimiseerd om uw privac te respecteren.

Door dit Weloverwogen Toestemmingsformulier te tekenen, verklaar ik dat ik de voorwaarden en regels begrijp en vrijwillig instem om een deelnemer te zijn in de MoTiV dataverzameling.

Deze informatie wordt verder beschreven in het Woorti PrivacyBeleid.

MoTiV Project

Project Coordinator: University of Žilina, Slovakia ghadir.pourhashem@uniza.sk 
Comms & Web management: European Cyclists’ Federation ASBL info@motivproject.eu