Tietoon perustuva suostumus -lomake

Tämä tietoon perustuva suostumus –lomake selittää tietojen keruun tavoitteen, miten henkilötietojasi käsitellään ja siihen liittyvät oikeutesi.

Henkilötietojen käsittelyn tavoite

MoTiV-tutkimushankkeen päätavoitteen saavuttamiseksi hankekonsortion pitää kerätä matkoista tietoja analysoidakseen matka-ajan arvoa yksilön kannalta. Tämä on laajempi kuin taloudellisen arvo (ajan ja rahan säästö), sillä liikkumispäätöksiin vaikuttaa muita tärkeitä tekijöitä (mm. tarkoitusperät, mieltymykset ja käytöspiirteet jotka liittyvät laajempaan käsitykseen yksilöllisestä hyvinvoinnista).

Kerättävän tiedon luonne

Kerättävä tieto kattaa liikkumiseen, toimintaan ja käyttäytymiseen liittyvän tiedon.

Tiedot, joita kysytään käyttäjältä aluksi käyttäjäprofiilia luotaessa:

 • Sosiodemografinen tieto;
 • Suhtautuminen matkoihin ja mieltymykset;
 • Sähköpostiyhteystiedot.

Liikkumistiedot, joita kerätään automaattisesti (ja joita käyttäjä voi korjata ja vahvistaa):

 • Maantieteellinen tieto (esim. käyttäjän sijainti, reittien seuranta);
 • Matka-aika ja -etäisyys;
 • Matkustustapa.

Toimintaan liittyvät tiedot, joita kysytään käyttäjältä:

 • Matkan tavoite;
 • Reittioppaan haut;
 • Matkan kokemustiedot (esim. tunnelma ja ajan arvokäsitys);
 • Toiminnat, joita tehdään matkattaessa, mukaanlukien siirtymissä;
 • Käyttäjän tyytyväisyys liikkumispalveluihin ja infrastruktuuriin.

Tietojesi käsittely ja säilytys

Tietosi säilytetään salatussa muodossa tietokannassa, jota hallinnoi hankekumppani INESC ID Portugalissa (EU-jäsenmaa). Vain MoTiV-tutkimusryhmällä on pääsy tähän tietoon. Hankkeen osallistujista pääsy tietoon on vain niillä, joille se on täysin välttämätöntä. Kaikki muut hankkeeseen osallistuvat työntekijät pääsevät käsiksi vain pseudonyymiin tietoon (tietoon, josta ei voi tunnistaa käyttäjää). Tietojen käsittelyn jälkeen hankkeen loppuessa huhtikuussa 2020 henkilökohtaiset tietosi anonymisoidaan ja vain tiedot, joiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa käyttäjiä, julkaistaan avoimena liikkumis- ja käyttäytymistietokantana. Anonymisoitu tieto säilyy hankkeen jälkeen, sillä siitä tulee osa avointa tietokantaa, julkaisuja ja muita tiedon levittämistoimia.

Tietojasi ei lähetetä tai luovuteta kolmansille osapuolille. Tietojen säilyttämisen ainoa tarkoitus on tutkimus. Tietojasi ei lähetetä EU:n ulkopuolisiin maihin (pois lukien Sveitsi, joka osallistuu EU:n Horizon 2020 tutkimustoimintaan ja suojaa henkilötietoja Euroopan komission päätösten mukaisesti).

Oikeutesi

Osallistuminen tietojen keruuseen on aina vapaaehtoista. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja osallistumisesi milloin tahansa tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1) ja artiklan 9(2) mukaisesti ilman seuraamuksia. Osallistumisen voi peruuttaa lähettämällä sähköpostipyyntö INESC ID:n Etiikka- ja tietosuojavastaavalle, ja kopiona kansalliselle Etiikka- ja tietosuojavastaavalle. Tässä tapauksessa kerättyä tietoa ei käytetä MoTiV-hankkeessa ja se poistetaan, paitsi jos hyväksyt että henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää projektissa perusteellisen anonymisoinnin jälkeen. Tämä prosessi kuvataan MoTiV-sovelluksen tietosuojaselosteessa.

Sinulla on oikeus päästä käsiksi, korjata, poistaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä, oikeus siirtää tiedot ja oikeus vastustaa, tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaisesti. Käytännössä tämä tapahtuu lähettämällä sähköpostipyyntö INESC ID:n Etiikka- ja tietosuojavastaavalle, ja kopiona kansalliselle Etiikka- ja tietosuojavastaavalle, ja tarvittaessa tukeutuen tietosuoja-asetuksen 57(e) mukaiseen ohjeistukseen oikeuksiesi toteuttamisesta.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluaisit nostaa esille jonkin ongelman, ota yhteyttä kansalliseen Etiikka- ja tietosuojavastaavaan tai hankkeen Eettiseen neuvonantajaan tai Tietosuojavastaavaan. Näiden yhteystiedot löytyvät MoTiV verkkosivuilta, Woorti-sovelluksesta ja alla olevasta osiosta.

Valvonta

MoTiV-hanke on nimittänyt hankkeelle Tietosuojavastaavan ja riippumattoman Eettisen neuvonantajan.

Koska tietoja kerätään useissa Euroopan maissa, jokainen hankekumppani ja hankkeeseen kytkeytyvä kolmas osapuoli on nimennyt Etiikka- ja tietosuojavastaavan varmistaakseen oikeutesi toteutumisen ja valvoakseen ja ratkaistakseen mahdollisia eettisiä ongelmia. Kansallinen Etiikka- ja tietosuojavastaava vastaa viipymättä kaikkiin kysymyksiisi maan virallisella kielellä tietosuoja- ja eettisistä kysymyksistä jotka liittyvät MoTiV-hankkeeseen.

Yhteystiedot löytyvät Woortin tietosuojaselosteesta.

Tietovuodot

Tietovuodon tapahtuessa on olemassa menettelytavat, joita sovelletaan tietoturvatapahtuman arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi, mukaan lukien tapahtuman oikeuksillesi ja vapauksillesi aiheuttamien riskien arvioimiseksi. Kaikki tietoturvatapahtumat, jotka saattavat aiheuttaa suuren riskin oikeuksillesi ja vapauksillesi, raportoidaan Tietosuojavastaavalle. Hän ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin haitallisten seurausten minimoimiseksi. Sinulle lähetetään viipymättä ilmoitus tietovuodon luonteesta, vuotaneesta tiedosta ja tehdyistä toimenpiteistä.

Käyttäjien tietojen käyttö

Kerättyä tietoa käytetään vain MoTiV-hankkeeseen liittyviin tarkoituksiin. Tämä sisältää käsittelyn tutkimustarkoituksiin ja tutkimustiedon levittämiseksi (esim. puheet, esitelmät konferensseissa ja työpajoissa, tieteelliset julkaisut, tekniset ja poliittiset raportit). Tietojasi ei missään olosuhteissa myydä kolmansille osapuolille. Tietokantaa ei missään olosuhteissa yhdistellä tai ristiinviitata muihin tietokantoihin (esim. Facebook, Instagram).

Tulosten levittäminen

Kerättyä tietoa käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Kaikki julkaistavatieto (mukaan lukien avoin tietokanta jatkotutkimuksia, julkaisuita ja muita levitettäviä materiaaleja varten) anonymisoidaan perusteellisesti yksilönsuojasi varmistamiseksi.

Hyväksymällä tämän tietoon perustuvan suostumus –lomakkeen vakuutan, että ymmärrän ehdot ja säännöt ja hyväksyn vapaaehtoisesti ja painostamatta osallistuvani MoTiV-hankkeen tietojen keräämiseen.

Tämä tieto kuvataan edelleen Woortin tietosuojaselosteessa.

MoTiV Project

Project Coordinator: University of Žilina, Slovakia
Comms & Web management: European Cyclists’ Federation ASBL info@motivproject.eu