Informovaný súhlas

Tento informovaný súhlas vysvetľuje účel zberu dát a spracovania Vašich osobných údajov a definuje Vaše práva.

Účel spracovania osobných údajov

Pre dosiahnutie hlavného cieľa projektu MoTiV získava konzorcium od cestujúcich relevantné údaje potrebné na analýzu hodnoty cestovného času pre každého jednotlivca, okrem ekonomického pohľadu (na čas a úsporu), aj so zameraním na iné hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú cestovné rozhodnutia (napr. cestovné motivácie, priority a správanie sa, ktoré je spojené so širším konceptom individuálneho blaha).

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Údaje, ktoré sa budú zbierať a spracúvať obsahujú údaje spojené s mobilitou, aktivitami a správaním sa dotknutej osoby.

Údaje, ktoré sú potrebné pre začiatok zberu údajov a sú zadávané priamo užívateľom (napr. vytvorenie užívateľského profilu):

 • socio-demografické informácie;
 • cestovné preferencie, postoje, potreby a životný štýl;
 • kontaktné informácie.

Údaje, ktoré sú zbierané automaticky počas zberu (a môžu byť upravené užívateľom):

 • informácie o polohe (sledovanie polohy, záznam trasy);
 • cestovný čas a vzdialenosť;
 • spôsob prepravy.

Údaje týkajúce sa aktivity, zadávané užívateľom:

 • účel cesty;
 • vyhľadávanie ciest a dopravných spojení;
 • popis zážitku z cestovania (napr. nálada, komfort a iné);
 • činnosti vykonávané počas cestovania;
 • spokojnosť so službami cestovania a infraštruktúrou.

Spracovanie a uloženie osobných údajov

Vaše údaje budú uložené v zašifrovanej databáze spravovanej členom projektu INESC-ID, nachádzajúcim sa v Portugalsku (členská krajina EÚ). K týmto údajom budú mať prístup výlučne členovia tímu MoTiV. Aj medzi jednotlivými partnermi sa uplatňuje obmedzenie prístupu tak, aby sa k údajom dostali iba tie osoby, ktoré to nevyhnutne potrebujú. Ostatné osoby majú prístup iba k pseudo-anonymizovaným údajom (takým, ktoré neumožňujú identifikáciu užívateľov). Po ukončení spracovania, na konci projektu v apríli 2020, budú Vaše osobné údaje anonymizované a iba údaje, ktoré nemôžu byť použité na identifikáciu užívateľov budú použité a publikované v “Open Dataset” cestovných údajov (údaje voľne prístupné pre výskumníkov a verejnosť). Anonymizované údaje môžu existovať aj po ukončení projektu, pretože sa stanú súčasťou Open Dataset-u a rôznych publikácií a diseminačných aktivít.

Vaše údaje nebudú posielané alebo predávané tretím stranám. Jediným účelom spracúvania Vašich údajov je vedecký výskum. Vaše údaje nebudú spracúvané v krajinách mimo Európskej únie (okrem Švajčiarska, ktoré zaručuje podľa rozhodnutia Európskej komisie adekvátnu ochranu osobných údajov).

Vaše práva

Účasť na zbere údajov je vždy dobrovoľná. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so zberom údajov podľa článku 6 odsek 1 a článku 9 odsek 2 Nariadenia GDPR bez akýchkoľvek následkov. Účasť môže byť odvolaná buď cez mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom národného Ethics and Data Protection manažéra. V takom prípade budú zozbierané údaje vymazané a nebudú použité pre vedecké účely, pokiaľ nebudete súhlasiť, že tieto údaje môžu byť po anonymizácii použité. Tento proces je detailnejšie popísaný v dokumente Woorti Privacy Policy.

Ďalej máte právo na prístup, opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov ako aj právo na prenosnosť a právo namietať tak, ako sú uvedené v článku 15 až 22 Nariadenia GDPR. Na základe žiadosti Vám národný dozorný orgán poskytne informácie, ako si tieto práva môžete uplatniť podľa článku 57 e) Nariadenia GDPR.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, kontaktujte prosím národného Ethics and Data Protection manažéra, nezávislého Etického poradcu alebo určenú zodpovednú osobu. Kontaktné údaje na tieto osoby môžete nájsť na stránke MoTiV (www.motivproject.eu), na stránke aplikácie Woorti (www.woorti.com) a v dokumente Woorti Privacy Policy.

Kontrola

Pre vedecký projekt MoTiV bola vymenovaná zodpovedná osoba a nezávislý etický poradca. Vzhľadom na to, že zber údajov sa vykonáva vo viacerých európskych krajinách, každý partner a pridružené organizácie vymenovali Ethics and Data Protection manažéra, aby boli zabezpečené Vaše práva a všetky prípadné porušenia boli monitorované a prešetrené. Ethics and Data Protection manažér vo Vašej krajine Vám ochotne zodpovie všetky otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a etiky v projekte MoTiV, vo Vašom jazyku. Kontaktné informácie môžete nájsť v dokumente Woorti Privacy Policy.

Narušenie ochrany osobných údajov

V prípade narušenia ochrany osobných údajov, je pripravený postup na vyhodnotenie a vyriešenie akýchkoľvek bezpečnostných incidentov, ktorý zahŕňa vyhodnotenie rizika takéhoto incidentu na Vaše práva a slobody. Akýkoľvek incident, ktorý by mohol spôsobiť vysoké riziko na Vaše práva a slobody, bude oznámený zodpovednej osobe. Zodpovedná osoba vykoná všetky kroky, ktoré budú potrebné pre minimalizáciu negatívnych dopadov. Bez zbytočného odkladu obdržíte notifikáciu o druhu bezpečnostného incidentu, o ohrozených údajoch a o krokoch, ktoré boli podniknuté.

Použitie osobných údajov

Získané údaje budú použité iba pre účely v projekte MoTiV. Tento účel zahŕňa vedecké skúmanie a diseminačné aktivity (napr. vystúpenia a prezentácie na workshopoch a konferenciách, vedecké publikácie, technické správy projektu). Vaše osobné údaje nebudú v žiadnom prípade predané tretím stranám. Open Dataset taktiež nebude za žiadnych okolností spájaný s inými dátami (ako napr. Facebook, Instagram, atď.).

Diseminácia výsledkov

Získané údaje budú použité iba pre vedecké účely. Všetky zverejnené údaje (vrátane Open Dataset-u, publikácii a iných diseminačných materiálov) budú dôkladne anonymizované s ohľadom na Vaše súkromie.

Odsúhlasením tohto informovaného súhlasu prehlasujem, že rozumiem podmienkam a pravidlám a dobrovoľne a slobodne sa chcem stať účastníkom zberu údajov pre projekt MoTiV.

Tieto informácie sú podrobnejšie rozpísané v dokumente Woorti Privacy Policy.

MoTiV Project

Project Coordinator: University of Žilina, Slovakia ghadir.pourhashem@uniza.sk 
Comms & Web management: European Cyclists’ Federation ASBL info@motivproject.eu