SKJEMA OM INFORMERT SAMTYKKE

Dette skjemaet om informert samtykke forklarer målet med datainnsamlingen, hvordan dine personlige data vil bli behandlet, og definerer dine rettigheter.

FORMÅL MED PERSONLIG DATABEHANDLING

For å nå hovedmålet med MoTiV-prosjektet, må konsortiumet samle relevante data fra reisende for å analysere verdien av reisetiden til hvert individ, utover den økonomiske dimensjonen (tid og kostnadsbesparelser) i lys av de sentrale faktorene som påvirker reisebeslutninger (dvs. motivasjon, preferanser og oppførsel knyttet til det bredere konseptet om individuell velvære).

HVILKE DATA SAMLES INN

Dataene som blir registrert omfatter data knyttet til bevegelse og aktivitet / atferdsdata.

Data som krever brukertilgang ved starten av datainnsamling (dvs. opprettelse av brukerprofil):

 • Sosiodemografisk informasjon;
 • Reiseholdninger og -vaner;
 • E-post-kontaktinformasjon.

Mobilitetsrelaterte data samlet inn automatisk (kan korrigeres og valideres med av brukeren):

 • Geografisk informasjon (for eksempel brukerlokasjon, rutesporing);
 • Reisetid og avstand;
 • Reisemåte.

Aktivitetsrelaterte data som krever at brukeren oppgir data:

 • Formål med reisen;
 • Spørsmål om reiseplanlegger;
 • Reiseopplevelsesmålinger (for eksempel humør, oppfattet verdi av tid);
 • Aktiviteter utført under transport, inkludert bytte til andre transportformer;
 • Brukertilfredshet med transporttjenester og infrastruktur.

BEARBEIDING OG LAGRING AV DATAENE DINE

Dine data vil bli lagret i den krypterte databasen til prosjektpartner INESC ID, som ligger i Portugal (EU-land). Bare MoTiVs forskningsgruppe har tilgang til disse dataene. Selv blant prosjektpartnere vil begrenset datatilgang bare kunne benyttes av det personell som tilgangen til data er absolutt nødvendig for. Alt annet personell vil bare ha tilgang til pseudonymiserte data (dvs. identifisering av deltakere vil ikke være mulig). Etter prosessering, ved slutten av prosjektet, april 2020, vil dine personopplysninger bli anonymisert, og kun data som ikke kan brukes til identifikasjon av deltaker vil bli brukt og publisert i det åpne datasettet for transport- og atferdsdata. Anonymiserte, behandlede data kan bli lagret etter prosjektet, da de vil bli en del av det åpne datasettet og ulike publikasjoner og andre aktiviteter for å spre hva vi har lært fra forskningsprosjektet.

Dine data vil ikke bli sendt / solgt til tredjepart. Det eneste formålet med lagring av data er til forskning. Dine data vil ikke bli sendt til land utenfor EU (unntatt Sveits som er tilknyttet Horizon 2020, og gir tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i henhold til vedtaket i Europakommisjon).

DINE RETTIGHETER

Deltakelse i datainnsamlingen er alltid frivillig. Du har rett til å trekke ditt samtykke og deltakelse til enhver tid, i henhold til GDPR artikkel 6(1) og artikkel 9(2) uten noen konsekvenser. Deltakelse kan bli trukket tilbake ved å sende en e-postforespørsel til INESC ID Ethics og Data Protection Manager, med kopi til den nasjonale administratoren for etikk- og databeskyttelse. I så fall vil de innsamlede dataene ikke bli brukt til MoTiV og vil bli slettet, med mindre du er enig i at dine personlige data kan brukes til prosjektet etter å ha blitt grundig anonymisert. En slik prosedyre er beskrevet i personvernreglene for MoTiV appen.

Videre har du rett til å få tilgang til, rette opp, slette, begrense behandlingen, retten til å overføre dataene og rett til å protestere, slik det er gitt i GDPR artikkel 15 -22. I praksis blir disse implementert via en e-postforespørsel til INESC ID Ethics and Data Protection Manager, med kopi til den nasjonale administratoren for etikk- og databeskyttelse som kan bistått, ved behov, om hvordan du utøve dine rettigheter i henhold til artikkel 57 ( e) GDPR.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å løse et problem, kan du kontakte den nasjonale administratoren for etikk- og databeskyttelse i ditt land, eller prosjektets Ethical Advisor eller Data Protection Officer. Deres kontaktinformasjon finnes på MoTiV-nettstedet, i Woorti-appen og i delen nedenfor.

TILSYN

MoTiV-prosjektet har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (Data Protection Officer) og en uavhengig etisk rådgiver (Ethical Advisor) for prosjektet.

Siden datainnsamlingen foregår på tvers av europeiske land har hver partner og tilknyttet tredjepart utnevnt en etikk- og databeskyttelsesansvarlig for å sikre dine rettigheter og overvåke og løse eventuelle etiske problemer. Etikk- og databeskyttelsesadministratoren i ditt land vil raskt svare på alle dine spørsmål, på ditt språk, om databeskyttelse og etikk knyttet til MoTiV-prosjektet.

Kontaktinformasjon finner du i Woortis personvernpolicy.

SIKKERHETSBRUDD

Ved brudd på datasikkerheten er det inngått en prosedyre for å evaluere og løse eventuelle sikkerhetsrelaterte hendelser, inkludert vurdering av risikoen for at slike hendelser går ut over dine rettigheter og friheter. Eventuelle hendelser som kan medføre høy risiko for dine rettigheter og friheter, vil bli rapportert til databeskyttelsesansvarlig. Hen vil gjennomføre alle nødvendige skritt for å minimere negative konsekvenser. Du vil øyeblikkelig motta varsel om typen databrudd, informasjonen som er tapt og handlingene som er utført.

BRUK AV BRUKERNES DATA

Dataene som genereres i denne datainnsamlingen, vil kun bli brukt til MoTiV-relaterte aktiviteter. Dette omfatter behandling for forskningsformål og formidlingsaktiviteter (for eksempel samtaler og presentasjoner på workshops / konferanser, vitenskapelige publikasjoner, tekniske eller politiske rapporter). Dine data vil under ingen omstendigheter bli solgt til noen tredjepart. Datasettet vil under ingen omstendigheter bli fusjonert eller kryss-
referert med andre datasett (for eksempel Facebook, Instagram).

FORMIDLING AV RESULTATER

Dataene som genereres gjennom denne datainnsamlingen vil kun bli brukt til forskningsformål. Alle publiserte data (inkludert det åpne datasettet for videre forskningsaktiviteter, publikasjoner og annet formidlingsmateriale) vil bli grundig anonymisert for å respektere ditt privatliv.

Ved å godkjenne dette skjemaet om informert samtykke, erklærer jeg at jeg forstår betingelsene og reglene og frivillig samtykker til å være deltaker i MoTiV-datainnsamlingen.

Denne informasjonen er nærmere beskrevet i Woortis personvernpolicy.

MoTiV Project

Project Coordinator: University of Žilina, Slovakia ghadir.pourhashem@uniza.sk 
Comms & Web management: European Cyclists’ Federation ASBL info@motivproject.eu